Den blå staden

Allarp ligger i ett låglänt område nära till havet, och här finns goda förutsättningar för att uppleva rika vatten- och våtmarksmiljöer. I väster ligger Laholmsbukten med sin långsträckta strand, i öster finns Eskilstorps våtmarksområde och längre österut rinner Stensån som mynnar i Laholmsbukten. I Allarp planeras för ett lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) vilket innebär att allt dagvatten hanteras inom området i ett trögt system, så att vattnet kan hanteras på ett hållbart sätt utan att belasta befintliga dagvattenledningar. Vattnet utgör också ett viktigt landskapselement som bidrar till en kvalitativ livsmiljö för både människor och djur. Vattnet blir ett estetiskt element i landskapsgestaltningen, och på samma gång en viktig biotop för växter och djur. Naturparken som genomkorsar områdets alla delar organiseras efter ett öppet dagvattenstråk med kanaler, diken, små dammar och våtmarker. I dessa transporteras dagvatten från tomter och gator genom naturparken och vidare till ett dagvattenmagasin i form av en våtmark i områdets östra del. Dagvattenmagasinet fungerar som en buffert så att vattnet på ett kontrollerat sätt kan rinna vidare i en befintlig dagvattenledning längs Allarpsvägen med Laholmsbukten som slutrecipient.

Våtmarken i östra delen av området utvecklas för att bli en levande miljö med fuktig ängsmark och lokala biotoper som på sikt kan skapa underlag för ett rikt fågelliv, något som det finns goda förutsättningar för i området idag. För att göra området tillgängligt för rekreation anläggs promenadstigar och spänger över vattnet på ett sätt som respekterar växt- och djurliv. Vintertid kan vattenytorna användas för skridskoåkning. Området ska fungera som ett stycke natur, som kan tas i anspråk av områdets invånare som ett komplement till Naturparken som ligger i områdets mitt.
Från hustomterna löper dagvattenkanalerna under mark till naturparkens öppna dagvattensystem, och avrinningsbehov för områdets första utbyggnadsetapper tillgodoses med hjälp av den befintliga dagvattenledningen längs Allarpsvägen. För att undvika översvämningsproblem vid extrema nederbördsperioder placeras också ett bräddningsavlopp direkt till havet invid länsgränsen i områdets södra kant. Denna ledning kan utgöras av det befintliga diket i områdets södra kant, vilken kan förlängas till havet och med sin öppna karaktär bidra till naturlivet i området.