Flexibilitet

Allarp planeras vara fullt utbyggt år 2020, och kommer därefter att vara en föränderlig stadsdel under många generationer. För att anpassas till framtida behov har detaljplanen för Allarp medvetet utvecklats för att rymma en hög grad av flexibilitet. Planen för området är på så sätt anpassad till förändringar i tekniska och marknadsmässiga förutsättningar. Samtidigt är planen tillräckligt robust för att säkerställa de värden som identifierats i planeringsarbetet, till exempel den ekologiska funktionen i naturparken. Området är planerat efter ett maximalt antal tomter, men kan också fungera med ett färre antal större tomter. Gator på kvartersmark kan anpassas till tomternas storlekar. Tomternas byggrätter är inte heller låsta till någon specifik byggnadstyp, vilket skapar en flexibel byggnadsutformning. Om- och tillbyggnader på husen uppmuntras vilket skapar möjlighet att förändras efter hushållets behov.