Landskapskoncept

Allarps grönstruktur är en representation av mötet mellan det halländska och skånska landskapets flora och fauna. Växtligheten utvecklas utifrån lokala biotoper, där växterna i princip skulle kunna hämtats från kringliggande gårdar och ängar. Detta blir tydligast i naturstråket som löper genom hela bebyggelsen, här finns torrängsbiotoper från Laholmsbukten tillsammans med konstruerad våtmark och sparade jordlotter från platsens tidigare funktion som jordbruksmark. Genomgående återfinns temat av grönskan som en länk till det omgivande landskapet, där naturstråket också fungerar som spridningsväg för växter och djur. Greppet får en bildmässig tydlighet i naturstråkets trädstruktur där stråkets tre delar karaktäriseras av tre trädtyper: tall från stranden, ek från Halland och bok från Skåne.