Naturparken

Allarps tydligaste stadsbyggnadselement är Naturparken, det långsträckta naturstråket som sammanbinder områdets alla delar. Naturparken utgör basen för området ekologiska hållbarhet och sociala utbyte. För att säkerställa naturstråkets ekologiska funktion eftersträvas en naturliknande miljö med lokala biotoper som tillsammans skapar spridningsvägar för växter och djur. Alla delar i naturparken baseras på lokala biotoper: fuktäng, torräng, åkerprakt, alkärr, diken, ekhagsbiotop, boklundsbiotop och tallbiotop. Naturparken utgör ett stycke integrerat landskap, som används både för odling, som spridningsväg, som mötesplats och aktivitetsyta. Sida vid sida med odlingslotterna och våtmark finns lek- och grillplats, spelbanor och samlingsplatser.

Naturparken delar bebyggelsen i tre delar, i norr, sydöst och sydväst. Varje område karaktäriseras av ett fruktträd som kantar områdets huvudgator. Fruktträden ger varje stadsdel en unik karaktär, där träden ger gatorna en specifik färgskala och blomning som varierar med årstiderna. “Päronhusen” är den norra stadsdelen, med villagator, skola, spa och flerbostadshus, bland “Körsbärshusen” i sydöst finns torget och majoriteten av kvartersbebyggelsen. “Rönnbärshusen” i sydväst dominerad av kvarters- och villabebyggelse. Karaktärsträden letar sig även in på gångarna mellan tomterna i kvartersbebyggelsen, som dels fungerar som smitvägar mellan husen och dels utgör en förmedlande länk mellan växtligheten på tomterna och Naturparken, och vidare till det omgivande landskapet.