Naturvärden

Grönskan i Allarp har planerats utifrån platsens unika kvalitéer och utvecklas i alla avseenden mot en stark förankring i landskapets lokala flora och fauna. Planeringen eftersträvar en så stor biologisk variation som möjligt och att skapa en variation av olika landskapstyper i området. Stranden vid Laholmsbukten och naturreservatet Skummeslöv södra rymmer stora naturvärden, och det finns gott om kvalitatativa grönområden i direkt anslutning till området. Utgångspunkten för behandlingen av grönskan i Allarp är att bevara och utveckla dessa värden för att bibehålla en god ekologisk funktion likväl som en levande och grön bebyggelse, där områdets invånare har nära till växt- och djurliv. Alla grönområden betraktas som mötesplatser för områdets invånare, men med skiftande besöksintensitet. Grönstrukturen är också avgörande som stadsbyggnadselement då den ger identitet och orienterbarhet till området.