System och kretsloppssystem

Den tredje faktorn som skapar förutsättningar för den hållbara småstaden är kretsloppstänkandet. Allarp har planerats utifrån platsens unika kvalitéer, och utvecklas i alla avseenden mot en stark lokal och regional förankring. Områdets befintliga värden, närheten till Laholmsbukten och naturreservatet, och kopplingarna till det befintliga centrum har lyfts fram och förstärkts. En samverkan med kommun och lokala företag har pågått från första början, likväl som kontakter med intresseorganisationer och föreningar i området. Befintliga värden i växt- och djurliv har lyfts fram som definierande delar i park- och grönstruktur. Dessa ingår alla i det sociala och ekologiska kretsloppet kring Skummeslöv. Den tekniska infrastrukturen i området är också planerad för att åstadkomma olika kretslopp: Energi, vatten och avfall kan användas ingår i områdets kretslopp tack vare att dessa setts som resurser från planeringens början.