Den självförsörjande staden

Energimålet för Allarp är att området som helhet ska för att vara självförsörjande på energi på årsbasis, och att kriterierna för tekniken som används för att uppnå detta är att den ska vara aktuell år 2020. Vidare är ambitionen att energianvändningen i Allarp ska ge en låg miljöpåverkan. Målet är att Allarp ska ha ett lägre utsläpp av växthusgaser och resursanvändning av både icke-förnybara och förnybara energiresurser i jämförelse med ett nybyggt konventionellt område. För att uppnå detta mål eftersträvas att alla byggnader i området har en låg energiförbrukning, och att alla energiresurser som finns att tillgå i området används till fullo. Målet för bostadshusen i området är att de ska uppfylla EU-normen år 2020, vars energikrav har estimerats i utredningsarbetet för att nå den framtida standarden redan i dagsläget. Till energimålen räknas också användandet av hushållsprodukter med lägsta energiklass och att dessa om möjligt ska kunna drivas med fjärrvärme, och att hållbara material ska användas i byggnationen. Egen produktion av el och värme med hjälp av solceller och solpaneler uppmuntras, likväl som andra alternativ som påverkar energiförbrukningen positivt.

Alla byggnader i området ansluts till ett fjärrvärmesystem som kopplas till en teknisk anläggning i områdets östra del. Här finns ett kraftvärmeverk som kan drivas med biogas, pellets och skogsavfall. Bränslet varieras efter tillgång och marknadsläge. Fjärrvärmesystemet skapar en buffertmöjlighet för de hushåll som väljer att producera egen värme eller el. Hela området ansluts till det befintliga elnätet, och kan i tider av överproduktion leverara el till elnätet som bruttoleverantör. I den tekniska anläggningen samlas även andra energislag samman och fördelas ut i området: I öster finns ett antal gårdsverk som drivs av vindkraft och levererar el till området. Områdets spillvatten innehåller värme som kan återvinnas i den tekniska anläggningen.

På alla större byggnader,som flerbostadshus, skola och spa kan solpaneler placeras som genererar el till området. På taket till den tekniska anläggningen kan solfångare bidra till värmeförsörjningen. Kraftvärmeverket genererar både el och värme vilket innebär en besparing av primärenergi jämfört med att producera de båda energislagen var för sig. Självförsörjning och modern teknik skapar förutsättningar för att uppnå en låg miljöpåverkan. De är också viktiga aspekter i en hållbar helhet där sociala dimensioner som miljömedvetenhet och konsumtionsmönster spelar in. Vetskapen om att området är självförsörjande, använder modern teknik och tillvaratar lokala resurser bidrar till ett ökat miljömedvetande bland Allarpsborna, vilket kan bidra till ett medvetet konsumtionsmönster. På så vis kan de tekniska förutsättningarna i slutändan bidra till att de boende gör miljömedvetna val när de konsumerar resor, varor och tjänster.