Stadsbilden som eftersträvas i Allarp är den moderna sydsvenska småstadens, med centrala Laholm, Båstad, Ystad och Simrishamn som exempel på eftertraktad skala och karaktär

Stadsbild

Stadsbild

Stadsbilden som eftersträvas i Allarp är den moderna sydsvenska småstadens, med centrala Laholm, Båstad, Ystad och Simrishamn som exempel på eftertraktad skala och karaktär. Det karaktäristiska för denna typ av gatubild är små gator med tät och låg bebyggelse, där byggnaderna står i direkt anslutning till ett väldefinierat gaturum. 

Se mer
Stadsstruktur

Stadsstruktur

I området eftersträvas ett varierat stadsrum med tät och låg bebyggelse. Byggnadsstrukturen går från en tätare bebyggelse i områdets centrala delar mot en glesare bebyggelse i dess periferi. Hela området organiseras längs Naturparken som genomkorsar bebyggelsen och ger möjlighet till närrekreation, och ansluter till våtmarksområdet i områdets östra del. Naturparkens innehåll redogörs för i kapitlet “Den gröna staden”. Naturparken är stadsplanens organiserande element.

Se mer
Torget

Torget

Torget i Allarp blir områdets självklara samlingspunkt. Här möts områdets delar i en publik plats med underlag för caféer, närlivs och butiker. Det är här som områdets invånare och boende i närområdet möts i områdets serviceutbud och publika aktiviteter. På den stenlagda torgytan kan man bedriva torghandel, och café och restaurang kan ha uteserveringar på sommaren.

Se mer
Aktivetetsstråken

Aktivetetsstråken

Aktivitetsstråket längs Naturparkens norra del innehåller skola och förskola, flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett spa med hotellverksamhet. Verksamheterna här är lågintensiva och har en vardaglig karaktär.

Se mer

Småhusstaden

I Småhusstaden står husen tätt i direkt kontakt med gatan. Husen är tänkta att utformas som radhus eller fristående småhus med garage på tomten och en liten väldefinierad trädgård. Terrasser och uteplatser skapar halvprivata rum i anslutning till gatan, som blir Småhusstadens naturliga mötesplats.

Se mer
Trädgårdsstaden

Trädgårdsstaden

I områdets periferi ligger Trädgårdsstaden i anslutning till Allarpsvägen och den planerade bebyggelsen i väster och söder. Trädgårdsstadens struktur kännetecknas av gestaltade tydliga gaturum med husen placerade i en gemensam bygglinje med en samordnad utformning samt gröna trädgårdar. 

Se mer