Småhusstaden

I Småhusstaden står husen tätt i direkt kontakt med gatan. Husen är tänkta att utformas som radhus eller fristående småhus med garage på tomten och en liten väldefinierad trädgård. Terrasser och uteplatser skapar halvprivata rum i anslutning till gatan, som blir Småhusstadens naturliga mötesplats. Gatan får en småskalig utformning, och biltrafik sker på de gåendes villkor. Längs huvudgatorna står stadsdelens karaktärsträd, och små planteringar kan ordnas framför husen. Längs tomternas baksida i kvarterens mitt löper en grusbelagd promenadstig och små buskar och träd. Stigen bildar en smitväg genom kvarteret och ett litet grönt stråk mot de privata gårdarna. Husen gestaltas med ett samtida uttryck med förankring i den lokala byggnadstraditionen med material som tegel, puts och sten. Byggnadernas fasader har samtida fönstersättning och generösa öppningar för att ge husen ett modernt uttryck, samtidigt som energikrav och hållbara lösningar uppnås genom teknikval och innovativa lösningar.

Tanken är att hustyperna ska variera mellan kvarteren, och att olikhet och variation är överordnat ett enhetligt uttryck på byggnaderna. Byggnaderna ska ha en tydlig arkitektonisk identitet, med en hög kvalitet i detaljering och genomförande. Byggnaderna kan antingen ha platta tak eller det branta sydsvenska takfallet utan takfot. Platta tak kan med fördel kombineras med generösa takterrasser som berikar gaturummet. Det övergripande målet med gestaltningen är att åstadkomma byggnader med ett samtida uttryck, som med gedigna material och omsorgsfull detaljering kan skapa ett unikt område och ett distinkt karaktär. Gatans körbana är asfalterad med en stenlagd dagvattenränna på sidan. Trottoaren vid sidan av körbanan är också stenbelagd, och samma material som på trottoaren läggs på tomternas infart.