Stadsbild

Stadsbilden som eftersträvas i Allarp är den moderna sydsvenska småstadens, med centrala Laholm, Båstad, Ystad och Simrishamn som exempel på eftertraktad skala och karaktär. Det karaktäristiska för denna typ av gatubild är små gator med tät och låg bebyggelse, där byggnaderna står i direkt anslutning till ett väldefinierat gaturum. Små mötesplatser uppstår i gatukorsningarna, och bebyggelsen organiseras kring ett centralt torg. Bebyggelsen har en brokig och varierande karaktär med hållbara och gedigna material som får en vacker patina med åren. Stadens publika liv tar plats på gatorna och torget, och små men väldefinierade privata platser återfinns på innergårdarna. Den sydsvenska småstaden ger en bra grund för en hållbar stad, vars täta och varierade form kan växa och anpassas till många olika behov i takt med att tiderna förändras. Stadsbilden kan ge småstaden Allarp en unik identitet, något som främjar den sociala hållbarheten för de framtida invånarna.

Den sydsvenska småstaden ger en möjlighet att rymma olika boendeformer i samma område; småhus, radhus och flerbostadshus kan tillsammans ordnas för att skapa en harmonisk helhet. Tillsammans med naturparken planeras Allarps publika liv ihop med de olika verksamheterna i stadsdelen: butiker, café, närlivs, skola, dagis, spa, idrottshall, kulturskola med mera. Verksamheterna placeras vid det centrala torget och vid aktivitetsstråk längs huvudgatorna och naturparken. Stråken och torget skapar en varierad upplevelse av Allarp och en brokig bakgrund till småstadens vardagsliv.

Småstaden rymmer också villatomter, som organiseras runt omkring de centrala delarna likt en trädgårdsstad. I bebyggelsens yttre delar utformas kvarteren med trädgårdsstadens struktur och kännetecken: gestaltade tydliga gaturum, bebyggelse i gemensam bygglinje med en samordnad utformning samt gröna trädgårdar. Trädgårdsstaden karaktäriseras också av en förgårdsmark mellan gatans publika rum och byggnaderna eller kvarterets inre. Förgårdsmarken fungerar som en halvoffentlig övergångszon, som tillhör tomten men fungerar i samspel med gaturummet. Kvarterens inre kännetecknas av gröna, rikligt planterade gårdar som erbjuder husets ägare gott om utrymme för lek och avskildhet. På följande sidor beskrivs hur dessa karaktärer - Kvartersstaden, Verksamhetsstråken och Trädgårdsstaden - organiseras och utvecklas för att skapa den levande småstaden Allarp.