Stadsstruktur

I området eftersträvas ett varierat stadsrum med tät och låg bebyggelse. Byggnadsstrukturen går från en tätare bebyggelse i områdets centrala delar mot en glesare bebyggelse i dess periferi. Hela området organiseras längs Naturparken som genomkorsar bebyggelsen och ger möjlighet till närrekreation, och ansluter till våtmarksområdet i områdets östra del. Naturparkens innehåll redogörs för i kapitlet “Den gröna staden”. Naturparken är stadsplanens organiserande element.

Som samlande punkt och områdets självklara publika mötesplats placeras ett centralt torg i mitten av bebyggelsen, i korsningspunkten mellan Naturparken och gatustrukturen. Här finns centrumverksamheter som närlivs, butiker och restaurang i bottenvåningarna på flerbostadshusen som omgärdar torget. Torgytan används också för uteserveringar, torghandel och andra publika verksamheter. Aktivitetsstråken placeras i ett band norr om Naturparken och längs Inre kustvägens östra sida, som blir områdets entrégata. Vid Naturparken innehåller Aktivitetstråket flerbostadshus, servicelägenheter, en skola och förskola och ett spa med hotellverksamhet. I bottenvåningarna på flerbostadshusen ryms mindre verksamheter som café, galleri i små lokaler, och samspelar på olika sätt med aktiviteterna i Naturparken. I Aktivitetsstråket längs Inre kustvägen finns verksamheter som idrottshall, kontorsbyggnader, kulturverkstad och ett bilpoolsgarage. Här finns också en busshållplats i mitten av Inre kustvägen, i anslutning till skolan och idrottshallen. Busshållplatsen blir en tydlig entrépunkt för kollektivtrafiken.

Småhusstaden utgör majoriteten av byggnaderna i området, och placeras centralt i bebyggelsen. Här ligger husen tätt, med tillgång till en egen liten trädgård. Gatukaraktären är mer stadslik, och byggnaderna placeras i direkt anslutning till gaturummet. Dessa enheter kan vara radhus, parhus eller kedjehus och små friliggande villor. En del av småhusen ligger i direkt förhållande till Naturparken, och får sin egen karaktär genom denna. Trädgårdsstaden organiseras i ett band längs områdets periferi, i anslutning till den befintliga villabebyggelsen i norr och den planerade bebyggelsen i väster och söder. I Trädgårdsstaden ligger byggnaderna glesare och karaktäriseras av lugna gator omgivna av villatomternas grönytor och planteringar. Stadstrukturen är organiserad för att skapa en tydlig men varierad stadsbild, som erbjuder en upplevelserik gatubild. Gång- och cykelvägar förbinder områdets alla delar och integreras med befintliga kommunikationsvägar i närområdet.