Trädgårdsstaden

I områdets periferi ligger Trädgårdsstaden i anslutning till Allarpsvägen och den planerade bebyggelsen i väster och söder. Trädgårdsstadens struktur kännetecknas av gestaltade tydliga gaturum med husen placerade i en gemensam bygglinje med en samordnad utformning samt gröna trädgårdar. Trädgårdsstaden karaktäriseras också av en förgårdsmark mellan gatans publika rum och byggnaderna eller kvarterets inre. Förgårdsmarken fungerar som en halvoffentlig övergångszon, som tillhör tomten men fungerar i samspel med gaturummet. Kvarterens inre kännetecknas av gröna, rikligt planterade gårdar med om utrymme för lek och avskildhet. Tomtgränsen mot gatan definieras av en låg mur i sten, puts eller tegel som avgränsar och definierar gaturummet och kvartersmarken. Muren blir ett definierande element för området och skänker gatan en stadsliknande karaktär. Gatans trottoar utformas med en kant mot körbanan vilket också bidrar till gatans stadslika uttryck. Trottoarerna beläggs med betongsten och gatubelysningen utgörs av både belysningspollare och höga gatlyktor. Tomternas trädgårdar utformas med lokala växttyper och så liten hårdgjord markyta som möjligt och tomtgränser definieras med buskar och träd. Byggnaderna uppförs med gedigna material som tegel, sten, puts eller skivmaterial med hög kvalitet i detaljering och utförande för att uppnå den stadslika karaktären av trädgårdsstaden.