De tre kärnvärdena; småstadens charm, levande centrum och stadsparken har vävts samman med platsens förutsättningar i ett koncept för områdets stadsbyggnad. Riktningarna som på olika sätt påverkar platsen är en viktig utgångspunkt för grunddragen i planen: Kopplingen till havet och naturreservatet i väster, sambandet med den nya stationen i Båstad i söder och förhållandet till kommunens tätort Laholm i norr.

Bebyggelseområden

Bebyggelseområden

Det finns ingen befintlig bebyggelse inom detaljplaneområdet. Norr om planområdet finns ett bostadsområde med villor i ett plan.

Se mer
Villatomter

Villatomter

Totalt erbjuds 136 villatomter á 600 kvadratmeter. Varje byggnadsfas beräknas ha ett varierat utbud av villatomter med attraktiva lägen.

Se mer
Flerbostadshus

Flerbostadshus

Flerbostadshus erbjuds som ett band norr om parkstråket. Inom bestämmelsen flerbostadshus ryms även servicelägenheter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för flerbostadshusen är 40 % av tomtarean. Flerbostadshusen får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter. Garage med utfart mot gata ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata.

Se mer
Trygghetsboende

Trygghetsboende

I trygghetsboendet planeras kompletta lägenheter för ensamstående eller par. Lägenheterna består av 1-3 rum och kök plus hygienutrymme. I alla lägenheter planeras trygghetslarm och de kommer ha tillgång till restaurang och café. För inflyttning till trygghetsboende krävs ett biståndsbeslut.

Se mer
Centrumverksamheter, skola/förskola

Centrumverksamheter, skola/förskola

I den större, östra stadsdelen ligger torget, den mest centrala samlingsplatsen i området, med butiker, café och flerbostadshus. I anslutning till torget finns aktiviteterna i multihallarna, och en skola som i sin tur leder vidare till stadsparken.

Se mer
Gatunät, gång och cykeltrafik

Gatunät, gång och cykeltrafik

Karaktären i småstaden ska vara en lummig stadsgata. Huvudentrén till småstaden möter man i områdets sydöstra del, där man på ett enkelt sätt leds direkt in till torget och vidare in i stadsparken och den övriga bebyggelsen.

Se mer
Park

Park

Inom detaljplaneområdet planeras en stadspark som utgör ett grönstråk genom området. I parken föreslås varierade promenadstråk, gång-/cykelvägar, aktivitetsytor, lekplats och inslag av vatten i form av dagvattendiken. Alla tomter som gränsar mot det centrala parkstråket ska avgränsas tydligt med mur, staket eller häck mot parken. Detta för att tydliggöra parkens publika användning.

Se mer