Flerbostadshus

Flerbostadshus erbjuds som i ett band norr om parkstråket. Inom bestämmelsen flerbostadshus ryms även servicelägenheter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för flerbostadshusen är 40 % av tomtarean. Flerbostadshusen får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter. Garage med utfart mot gata ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata.

På två av delområdena för flerbostadshus norr om parkstråket medges även centrumverksamhet (exempelvis spa/hotell) respektive skola/förskola. Därmed finns en flexibilitet i planförslaget och detaljplaneområdet kan utvecklas utifrån efterfrågan av bostäder och verksamheter.