Hallbyggnader

För hallbyggnaderna utmed nya Inre Kustvägen är största tillåtna sammanlagda byggnadsarea 40 % av tomtarean. De får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för respektive byggnad får vara högst 1500 m2 och den får placeras närmast 6 meter från fastighetsgräns. Detta tillsammans med att en gång- och cykelväg ska anläggas utmed nya Inre Kustvägens västra sida gör att en erforderlig säkerhetszon skapas mellan nya Inre Kustvägen och byggnaderna.

Hallarna planeras för användningar som sporthall, bilpoolsgarage, kreativ verkstad och ett värmeverk för uppvärmning av områdets varmvatten.