Hallbyggnader

För hallbyggnaderna utmed nya Inre Kustvägen är största tillåtna sammanlagda byggnadsarea 40 % av tomtarean. De får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea för respektive byggnad får vara högst 1500 m2 och den får placeras närmast 6 meter från fastighetsgräns. Detta tillsammans med att en gång- och cykelväg ska anläggas utmed nya Inre Kustvägens västra sida gör att en erforderlig säkerhetszon skapas mellan nya Inre Kustvägen och byggnaderna.