Centrumverksamheter, skola/förskola

För centrumverksamheter och skola/förskola är största tillåtna sammanlagda byggnadsarea 40 % av tomtarean. De får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter.

Torgbebyggelse: centrumverksamheter och flerbostadshus
Flerbostadshus och verksamheter föreslås även vid det centrala torget. För torgbebyggelsen finns ingen procentuell begränsning av byggnadsarean utan hela kvartersmarken kan bebyggas. Husen får byggas i högst tre våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 12 meter.