Park

Inom detaljplaneområdet planeras en stadspark som utgör ett grönstråk genom området. I parken föreslås varierade promenadstråk, gång-/cykelvägar, aktivitetsytor, lekplats och inslag av vatten i form av dagvattendiken. Alla tomter som gränsar mot det centrala parkstråket ska avgränsas tydligt med mur, staket eller häck mot parken. Detta för att tydliggöra parkens publika användning.

I detaljplaneområdets östra del föreslås en naturpark med möjlighet till fördröjning av dagvatten. Detta naturområde utgör en gräns mellan detaljplaneområdet och Västkustbanan i öster. Området kommer att vara positivt för den biologiska mångfalden i området. Dagvattenmagasinet planeras att utformas som en våtmark, med underlag för växtlighet och djurliv.