Park

Inom detaljplaneområdet planeras en stadspark som utgör ett grönstråk genom området. I parken föreslås varierade promenadstråk, gång-/cykelvägar, aktivitetsytor, lekplats och inslag av vatten i form av dagvattendiken. Alla tomter som gränsar mot det centrala parkstråket ska avgränsas tydligt med mur, staket eller häck mot parken. Detta för att tydliggöra parkens publika användning.

I detaljplaneområdets östra del föreslås en naturpark med möjlighet till fördröjning av dagvatten. Detta naturområde utgör en gräns mellan detaljplaneområdet och Västkustbanan i öster. Området kommer att vara positivt för den biologiska mångfalden i området. Dagvattenmagasinet planeras att utformas som en våtmark, med underlag för växtlighet och djurliv.

Naturparken sedd uppifrån med dess tre armar och dammar, slingrande kanaler och gångstigar

Naturparkens rum intill skolan bjuder på fartfyllda aktiviteter och lek som tilltalar skoleleverna likväl som parkens övriga besökare.

Parken bjuder även på platser med möjlighet att dra sig undan och njuta av ett stilla lugn

Där naturparkens armar möts uppstår rum för möten och samvaro. I bakgrunden skymtar torgets bebyggelse och uteserveringar.