Parkering

Inom detaljplaneområdet planeras för dubbelsidiga parkeringsplatser utmed de två allékantade gatorna (Huvudgata 1 på plankartan). Utmed gatorna med trädrader (Huvudgata 2 på plankartan) planeras för enkelsidiga parkeringsplatser. För flerbostadshus/centrumverksamhet/skola ska parkeringsytor anläggas på kvartersmarken. Dessa parkeringsplatser tillsammans med att villa- och småhusägarna parkerar på tomtmark tillgodoser parkeringsbehovet för bostäderna inom detaljplaneområdet, verksamheterna i centrum och för besökare. Parkeringbehovet till verksamhetslokalerna utmed nya Inre Kustvägen ska tillgodoses inom kvartersmark.

I dagsläget finns en parkeringsproblematik utmed kuststräckan då många sommar- och badgäster parkerar i strandområdet. Detaljplaneområdets parkeringsbehov löses inom detaljplaneområdet. Exploateringen bedöms inte leda till ytterligare bilkörning och parkering i strandområdet då det är gångavstånd från detaljplaneområdet till stranden och det kommer att finnas gott om parkeringsplatser inom detaljplaneområdet som kan utgöra en parkeringsbuffert för bad- och sommargäster.