Kommersiell service

Idag finns livsmedelsbutik i det närbelägna samhället Skottorp och i Skummeslövsstrand.

I detaljplaneområdets kärna föreslås butiker, restauranger och kontorslokaler. Utmed det centrala parkstråket föreslås en skola/förskola, servicelägenheter och spahotell. På dessa kvarter tillåts även bostäder om verksamheterna inte skulle etableras. Detaljplaneområdet planeras också rymma ett antal hallbyggnader, med kompletterande verksamheter i form av service, kultur, idrott och bilpoolsverksamhet.

I villa- och småhusbebyggelsen möjliggörs för kontorslokaler och hemarbetsplatser i mindre skala men högst på 25 % av bruttoarean. Dessa verksamheter får inte bedrivas utomhus eller på annat sätt vara störande för omgivningen. Exempel på verksamheter är frisör och kontor. I de föreslagna flerbostadshusen norr om parkstråket tillåts verksamhetslokaler i husens bottenvåningar. Verksamheterna får inte vara störande för omgivningen. Exempel på verksamheter är café och galleri. För flerbostadshusen som planeras vid torget tillåts inte bostäder i bottenvåningarna utan de ska utgöras av verksamheter.

Handel tillåts inte i de föreslagna hallarna utmed nya Inre Kustvägen. Detta för att undvika etablering av externhandel.