Nyheter

21.10.2010

Pressmeddelande: Ny stad växer fram mellan Båstad och Laholm

På gränsen mellan Båstad och Laholm pågår arbetet med visionen som får de två kommunerna att växa ihop: Allarp, en hållbar småstad för 1000 invånare med villor, flerbostadshus, butiker, hotell och skola.

Det hållbara samhället har varit ledordet i planeringen av den nya stadsdelen Allarp. Projektet bygger på ett helhetstänkande för att åstadkomma en levande småstad, där service och rekreation finns på gång- och cykelavstånd för de boende. Den övergripande idén för Allarp är hållbarhet, och det gäller inte bara de ekologiska aspekterna, säger arkitekten Andreas Hermansson. Minst lika viktig är den sociala hållbarheten, att vi skapar ett varierat generationsboende som fungerar för människor och familjer i alla åldrar. Expendo AB, som är företaget bakom projektet, har nu gett i uppdrag åt en projektgrupp att ta fram ett kvalitetsprogram för området. Projektgruppen arbetar i nuläget för att åstadkomma den hållbara visionen och består av arkitekter, landskapsarkitekter, energiexperter, biologer och ingenjörer. Just nu utreder vi alla aspekter av den nya staden, säger Gudjon Halldorsson som är projektledare och initiativtagare till projektet. I projektgruppen undersöker vi energiförbrukning, avfallshantering och lokal energiproduktion.

Vi siktar högt, idealet vore om Allarp blev en självförsörjande stad! Allarp ligger mitt i Skåne- och Hallandsregionen med ett strategiskt läge vid E6:an. Efter att tunneln genom Hallandsåsen är klar kommer en ny tågstation byggas i närheten av området, vilket skapar nya möjligheter för pendlare till Malmö och Göteborg. Närheten till befintliga kommunikationer i kombination med den effektiva markanvändningen ger ett högt resursutnyttjande, vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Andreas Hermansson kommenterar: Det unika med Allarp är att bebyggelsen är tätare än ett konventionellt villaområde, vilket skapar förutsättningar för en ny typ av småstad med urbana kvalitéer.
Bebyggelsen organiseras längs en långsträckt park som sammanbinder områdets alla delar. Parken blir områdets gröna mötesplats, och bildar den sociala samlingspunkten för invånarna, samtidigt som den blir en spridningsväg för lokala växter och djur. Intill bebyggelsen anläggs också en våtmark, som blir en plats för häckande fåglar och på samma gång en del i det lokala dagvattensystemet. Ett torg med butiker och service placeras centralt i området. Bebyggelsen varieras med olika boendeformer och organiseras i en kvartersstruktur. Överallt eftersträvas ett kretsloppstänkande med högt ställda krav på byggmaterial, ekologiska spridningsvägar, energieffektivitet och människors välmående. Att ta strategiska beslut redan på planeringsnivån har gett oss möjligheten att tänka annorlunda, säger Gudjon Halldorsson och fortsätter: Det här kommer bli ett unikt område! Arbetet med den nya småstaden har pågått sedan 2007 i dialog med Laholms och Båstads kommun tillsammans med olika intresseorganisationer. Detaljplanearbetet är nu inne i sin slutfas och förväntas vara klart i januari 2011.

Bakom den nya småstaden står bolaget Expendo AB, som är markägare. Arkitekterna bakom stadsplanen är Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter. I projektgruppen ingår även IVL Svenska Miljöinstitutet, Paju Arkitektur & Landskap, WSP Sverige och den lokala elleverantören Södra Hallands kraft. Den totala byggvolymen för området är ca 80 000 kvm och planen omfattar ca 30 hektar. Allarp
beräknas vara fullt utbyggt 2018. Se mer på www.allarp.info.

För mer information och bildmaterial, kontakta:
Andreas Hermansson
Arkitekt SAR/MSA,
Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
andreas.hermansson@hhla.se
070-428 38 83

{REL[15][static_related_snippets_right]J0jCPxQyREL}