Nyheter

06.05.2014

Expendo får lägga igen diken i Allarpsområdet

Exploatören Expendo har fått länsstyrelsens välsignelse att lägga igen flera diken på sina fastigheter i Allarp, när nu området är på väg att bebyggas med bostadshus. Området har enligt myndigheten ett ”rikt och varierat djurliv”. Som kompensation för att dikena försvinner ska området få en elva hektar stor naturpark med våtmark.

”Naturstråken ska motsvara naturen som finns i dag och får inte vara alltför välskött”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut om dispens från biotopskyddsbestämmelserna. De fladdermöss som lever i nära anslutning till området ska skyddas.

”För att förhindra att goda jaktmiljöer försvinner bör hålträd, död ved och grova ädellövträd bevaras”, skriver länsstyrelsen.

Hallandsposten PUBLICERAD 5 MAJ 2014

 

{REL[15][static_related_snippets_right]tfGqiBajREL}