Grönstrukturen är en avgörande stadsbyggnadselement då den ger identitet och orienterbarhet till området.

Naturparken

Naturparken

Allarps tydligaste stadsbyggnadselement är Naturparken, det långsträckta naturstråket som sammanbinder områdets alla delar.

Se mer
Naturvärden

Naturvärden

Grönskan i Allarp har planerats utifrån platsens unika kvalitéer och utvecklas i alla avseenden mot en stark förankring i landskapets lokala flora och fauna.

Se mer
Landskapskoncept

Landskapskoncept

Allarps grönstruktur är en representation av mötet mellan det halländska och skånska landskapets flora och fauna.

Se mer

Gränsområden

Längs Allarpsvägen i norr löper ett torrt markstråk med gott om insekter och växter, i söder finns ett dike med rikt växt- och djurliv, och i området finns en dunge som lockar till sig fladdermöss och fåglar.

Se mer
Utvecklingsfaser

Utvecklingsfaser

För att etablera vegetationen i Allarp på ett hållbart sätt etableras grönstrukturen i ett tidigt skede.

Se mer