Gränsområden

Längs Allarpsvägen i norr löper ett torrt markstråk med gott om insekter och växter, i söder finns ett dike med rikt växt- och djurliv, och i området finns en dunge som lockar till sig fladdermöss och fåglar. Dessa områden bibehålls genom skötselåtgärder. I områdets östra del anläggs ett våtmarksområde som blir ett underlag för ett rikt fågelliv. Våtmarken blir även ett upplevelserikt promenadstråk, med koppling till gång- och cykelvägen under spåren vidare mot Skottorp. På vintern kan vattenspeglarna användas för skridskoåkning och under varmare årstider brukas odlingslotter i området. Längs Inre kustvägen anläggs en ekskog som gör vägen till områdets gröna entrégata. Ekskogen kan ta hand om bilarnas utsläpp och blir en buffert mellan vägen och bebyggelsen. Från skogen löper sedan träden in i naturstråkets östra del.