Utvecklingsfaser

För att etablera vegetationen i Allarp på ett hållbart sätt etableras grönstrukturen i ett tidigt skede. Dagvattensystem och biotoper etableras tidigt, och kan på så sätt växa på egen hand i takt med att bebyggelsen etableras. Detta innebär att områdets ekologiska värden säkerställs tidigt i exploateringen samtidigt som etableringskostnaderna blir lägre än om den skulle färdigställts i ett slutskede av byggnationen. Etableringsprincipen för grönstrukturen är att tidigt plantera små plantor av träd som växer långsamt (t.ex. ek) tillsammans med så kallade “amträd” som växer snabbt (t.ex. björk) för att sedan gallra bort amträden i takt med att träden växer. På så vis etableras trädstrukturen både snabbt och kostnadseffektivt. Principen är också mer hållbar än en konventionell parkanläggning, eftersom endast små plantor behöver transporteras till området och växtligheten får växa fram på egna villkor.