Gatunät, gång och cykeltrafik

Detaljplaneområdet trafikmatas via den planerade nya Inre Kustvägen mellan avfarten från väg E6 norr om Allarp och från Båstad i söder, alternativt via den befintliga Allarpsvägen norr om detaljplaneområdet.

Bebyggelsen inom detaljplaneområdet skall angöras via en cirkulationsplats i nordost på nya Inre Kustvägen, och via en korsning från nya Inre Kustvägen i sydost. Från nya Inre Kustvägen leds boende och besökare genom området på en ringgata samt en huvudgata som går diagonalt genom området, förbi det centrala torget. Dessa gator skapar den huvudsakliga vägstrukturen i detaljplaneområdet. Utöver denna gatustruktur finns lokalgator som angör bebyggelsen. Nya Inre Kustvägen är kommer att ha en hastighet på 60-80 km/h medan övriga gator inom detaljplaneområdet skall vara gångfartsgator där biltrafiken sker på fotgängarnas och cyklisternas villkor.

Den diagonala huvudgatan och en sida av ringgatan ska vara allékantade och övriga sidor av ringgatan ska ha enkelsidiga trädrader. Gatorna ska utformas i enlighet med sektionerna på plankartan, med undantag för gatan mellan cirkulationsplatsen och området för tekniska anläggningar. Denna gata kan ha en enkel utformning.

Det finns få cykelvägar i omgivningen och i dagsläget är cyklister främst hänvisade till bilvägarna. En separerad cykelbana föreslås utmed nya Inre Kustvägens västra sida. Utmed denna kommer boende i området kunna cykla på ett säkert sätt till den nya tågstationen i Båstad. En separat gång och cykelväg föreslås även på Allarpsvägens södra sida då detta är ett frekvent använt stråk för gång- och cykeltrafikanter till strandområdet. Generösa gång- och cykelstråk föreslås genom detaljplaneområdets grönstråk för snabb transport genom området. En separat cykelväg planeras även längs gatan väster om Inre kustvägen, invid hallbyggnaderna.