Småhus

Innanför kransen av villor säljer vi tomter för småhus som utgör majoriteten av byggnaderna i området. Husen har karaktären av att ligga i en småstad, med tillgång till en egen liten trädgård. Dessa enheter är cirka 180 stycken och kan vara exempelvis radhus, parhus eller kedjehus, men även små friliggande villor. För småhus är minsta tomtstorlek 250 kvm. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea är 100 kvm, varav 30 kvm får uppföras som komplementbyggnad.

Småhusen tillåts byggas i högst två våningar och högsta tillåtna taknockshöjd är 8.5 meter. Största tillåtna takvinkel för småhus är 45 grader. Komplementbyggnader får byggas i högst en våning, med en högsta tillåtna taknockshöjd på 4 meter.

Vid kvartersbebyggelse får småhusen placeras i fastighetsgräns, och får också byggas ihop i fastighetsgräns. Vid byggnation av enskild tomt får huvudbyggnad placeras närmast 4.5 meter från fastighetsgräns. Detta innebär alltså att om ett helt kvarter utvecklas för t.ex. radhus så får dessa byggas i fastighetsgräns, och om tomterna utvecklas för små villor så måste dessa placeras med ovanstående avstånd till fastighetsgräns.

Garage med utfart mot gata ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gatan. För småhusen finns olika möjliga konfigurationer inom kvarteren:

kvarterstyper